Urzędy celne przegrywają w sądach z podatnikiem

W Y R O K
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 13 października 2010r.

Sygnatura: I SA/Bk 315/10

Wyrok jest prawomocny.

……. Jednakże orzekające w tej sprawie organy dokonując oceny zgromadzonego
materiału dowodowego wyciągnęły błędny wniosek, że zadeklarowana wartość pojazdu
znacznie odbiega od jego wartości rynkowej. Dlatego też zasadnym okazały się zarzuty
naruszenia w tej sprawie art. 191 o.p. oraz art. 122 o.p., a w konsekwencji organy podatkowe
błędnie zastosowały art. 104 ust. 8 u.p.a. (błąd w subsumcji). Organ rozpatrujący sprawę
narusza, bowiem prawo w wypadku wadliwej oceny stanu faktycznego, wadliwego
zastosowania prawa, ale również wtedy, gdy prawidłowo zastosuje prawo do wadliwie
ustalonego stanu faktycznego. Kluczowym w sprawie było ustalenie w pierwszej kolejności,
czy odstępstwo od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego, (różnica między
średnią wartością rynkową samochodu osobowego a wartością wskazaną w deklaracji jako
podstawa opodatkowania) jest znaczne (istotne). Dopiero w przypadku pozytywnej
odpowiedzi na tak postawione pytanie, organ powinien ustalić czy przyczyny wskazane
przez podatnika uzasadniają to, że podana podstawa opodatkowania znacznie odbiega od
średniej wartości rynkowej tego samochodu…..

 

Pełna treść wyroku , kliknij   tu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_